Kırsal kalkınma desteklerinde hibeye esas proje tutarları arttırıldı

27 Temmuz 2020 tarihli 2800 Saylı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında 2021-2025 dönemini kapsayan “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” 2021 yılında uygulamaya konularak; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemeleri (Tebliğ No: 2020/24 ve 2020/25) uygulaması başlamıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/35)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 2 nci maddesinde yer alan “kırsal ekonomik faaliyetlerine” ibaresi “birincil ve ikincil kırsal ekonomik faaliyetlerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “mal alım tutarı” ibaresi “tutar”, (ıı) bendinde yer alan “Yeni yatırım tesisi:” ibaresi “Yeni tesis:” olarak, (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı, ziraat odası başkanı/başkan yardımcısı, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve teknoloji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,

k) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından, ödeme icmal veya listelerinin hazırlanmasından, onaylanmasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,”
“nn) A İş planı: 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları,

oo) B İş planı: 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları,
öö) Birincil Üretim Tesisi: Bitkisel ve hayvansal üretim yapan, tarımsal faaliyette bulunan, tarımsal üretim kayıt sistemi ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletmeleri,

pp) İkincil Üretim Tesisi: Birincil üretim ile elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin; işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, ambalajlanması ve depolanmasını sağlayan imalat, işleme ve inşaat dahil olmak üzere tüm tesisleri,
rr) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai bir durum veya olayı,
ss) Veri giriş sistemi: “www.tarimorman.gov.tr” internet adresini,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kooperatif ve birlikler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç” ibaresi, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yönelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “inşaat bütçesi içeren” ibaresi, aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “örtü altı kayıt sistemine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nihai rapor öncesi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü, altıncı, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.”

“(6) Yatırım yeri; sadece köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinde ise başvuru yapılabilir.”

“(9) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurular için beş yıllık izleme süresinin tamamlanmış olması şarttır.

(10) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir. Yatırımın inşai faaliyet içermesi durumunda; nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “mal” ibareleri “makine-ekipman” olarak, beşinci fıkrada yer alan “Mal” ibaresi “Makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

“(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

(2) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “inşaat/makine-mal” ibareleri “inşaat/makine-ekipman” olarak, üçüncü cümlesinde yer alan “İnşaat/makine-mal” ibaresi “İnşaat/makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Program kapsamında sadece B iş planında inşaat bütçelendirilmesine izin verilir. Hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.”

“(9) A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda, şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsamaktadır. Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya Stand-Alone sistem için projelendirme yapabilir. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez.”

“(12) İnşaat gideri; yeni tesislerde hibeye esas proje tutarının %80’inden, kapasite artırımına yönelik yatırımlarda %60’ından, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyona yönelik yatırımlarda ise %20’sinden fazla olamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.”

“(8) Akıllı tarım uygulamaları ile ilgili satın alımlar, tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları, tarla tarımında gübre sensörleriyle ölçüm, çiftçi bilgilendirme sistemleri (zirai don, aşırı yağış, dolu, zararlı uyarısı, gübreleme takvimi, ilaçlama-sulama önerisi ve benzeri), hasat (dane kaybının ölçümü) ve güncel verim haritasının çıkarılması, verim haritalarının karşılaştırılması (başarı ölçümü), otomatik dümenleme sistemleri, zirai insansız hava araçları, akıllı sulama sistemleri, seracılıkta uzaktan erişimle iklimlendirme ve sulama çözümleri, hayvancılıkta büyükbaş hayvanların adım ve lokasyon takibi, vücut ısısı, nabız gibi biyomedikal verilerin izlenmesi, sütün miktarı ve kalitesi, sütle ilgili değerlerin yakından izlenmesi, yemin dengeli bir rasyonda hazırlanmasını dijital olarak yönetilebilen makine, ekipman ve malzeme alım giderlerini kapsar.

(9) B iş planı kapsamında proje sunulması halinde; makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “makine ve ekipman,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberinde ilanen duyurulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Veri girişi yapılan belge ve dokümanlarla ilgili olarak güncel uygulama rehberinde belirtilen zaman ve takvim dışında hiçbir belgede düzeltme yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.”

“(4) Başvuru şekline ilişkin bu Tebliğde yer almayan hususlar Bakanlıkça yayımlanacak güncel uygulama rehberinde belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenen belgeleri güncel uygulama rehberinde yayımlanacak Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre değerlendirir.

(2) Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre belge ve dokümanlarının tam olduğu tespit edilen başvurular, Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterleri yönünden incelenir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu gerek duyarsa, teknik alt komisyonlar oluşturarak projelendirilen inşaat ve/veya makine-ekipmanların mevzuat ve maliyetler açısından uygunluğunu inceletir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-3’te” ibareleri “güncel uygulama rehberinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği ve başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ait proje değerlendirme kriterleri ilgisine göre Ek-4’te belirtilmiştir. Proje değerlendirme kriterlerinden toplamda elli ve üzerinde puan almış olan proje başvuruları uygun başvurular olarak kabul edilir.

(3) Değerlendirme neticesinde, değerlendirme kriterlerinden elli ve üzeri puan almış olan başvurular, Ek-5 dikkate alınarak aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır ve teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tamamlandıktan” ibaresi “alındıktan” olarak, ikinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (j) bendinde yer alan “ve yapılan satın alımların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (k), (m), (ö) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) B iş planı için, başvuruda hibeye esas proje tutarı alt limitinin 20.000 TL’nin altında olması.”

“m) Yatırımcının, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.”

“ö) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda bulunması.

p) Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya projeler ile başvuruda bulunulması.”
“ş) Niteliği yeni tesis olan yatırımlarda beş yıllık izleme süresi boyunca daha önce sözleşme imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.

t) Yatırımcının belde, kırsal alan veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması ve başvuruya konu faaliyetin bu alanlar dışında olması.
u) Başvuruda bulunulan iş planı kapsamında istenen bilgi ve belgelerin yüklenmemiş olması.
ü) Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.

v) Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan puanlama sonucunda elli puanın altında kalması.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kırsal ekonomik altyapı bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından, Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul edilen kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusundaki projeler il değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla programa alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlüğün uygun görüşü kapsamında, proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan, aynı konuda başvuru yapmış yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir. Uygun ve kabul edilebilir başvuruların bütçelendirilmesinden sonra artan bütçe kırsal kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar bütçesine aktarılır.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “mal-makine” ibareleri “makine-ekipman” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Başvuru sahipleri, A iş planı için kendilerine yapılan bildirimi takip eden on iş günü; B iş planı için ise kendilerine yapılan bildirimi takip eden yirmi iş günü içerisinde il müdürlüklerine hibe sözleşmesi ve eki dokümanları ile projeye esas evrakı teslim etmek zorundadır. İl proje yürütme birimince proje sahasında, projeye esas dosya ve evrak üzerinde en fazla on beş iş günü süre içinde yapılacak inceleme sonrasında, bu Tebliğe ve başvuru evrakına göre uygunluğu tespit edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında yer tespiti ve teslim tutanağı düzenlenerek yatırımcılar hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir. Kendilerine yapılan bu tebligatı takip eden beş iş günü içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.”

“(8) Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde projede değişiklik yapılabilir.”

“(9) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler ve güncel uygulama rehberinde belirtilen şartlar haricinde projede değişiklik yapılamaz.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “yatırımcıya yüklenemeyecek sebeplerle” ibaresi “mücbir sebepler kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Toplam proje tutarı 300.000 TL ve altında olan yatırımlar için, hibeye esas proje tutarının %1’i tutarında, toplam proje tutarı 300.001 TL ve üzerinde olan yatırımlar için ise hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile il müdürlüğüne verir. İl müdürlüğü tarafından teyidi alındıktan sonra, teminat mektubu muhafaza edilmek üzere defterdarlık muhasebe müdürlüğüne teslim edilir. Teminatın nakit olarak verilmek istenmesi halinde nakit teminatın defterdarlık muhasebe müdürlüklerinin tahsilat hesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin kurumsal koduyla ilgisine göre 330/430-Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek muhasebe işlem sürecinin yürütülmesi sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hibe başvurusu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.”

“(6) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “online olarak sisteme” ibaresi “veri giriş sistemine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği taktirde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Ayni katkı ile yapılması planlanmış işlemlerin, bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında, çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcıların, izleme süreci içinde lisanslı depoculuk konusunda faaliyet göstermeleri halinde hibe sözleşmesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği verdiği tesislerin denetimini gerçekleştirebilir.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır. Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır, Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.