İktidar, zeytinlikleri maden şirketlerine açmakta kararlı!

Enerji Bakanlığının, zeytinlik alanları madenciliğe açan yönetmeliğinin yürütmesinin Danıştay’ca durdurulmasının ardından söz konusu düzenleme, AK Parti Kanun Teklifi kapsamında TBMM’ye getirildi.

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen teklifin maddelerinden birisi de, Maden Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin yolunu açan düzenleme oldu.

Zeytinlik alanlar maden sahası olacak!

AK Parti’nin teklifinin ilk maddesi ile Maden Kanunu’na eklenmek istenen Geçici Madde şöyle:

MADDE 1- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 45 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alan ile eşdeğer büyüklükte izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların çevre ile uyum çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılır. Bu sahalar madencilik faaliyetlerinin öncesinde sahada bulunan zeytin ağacı sayısı ile aynı sayıda zeytin ağacı dikilerek çevre ile uyumlu hale getirilir. Zeytin sahasının taşınması ile zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Danıştay yönetmeliğin yürütmesini durdurdu, kanun teklifi geldi!

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasına yönelik son mevzuat düzenlemesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik olmuştu.

Bakanlığın “enerji güvenliğini teminat altına almak” vurgusuyla savunduğu Yönetmelik, elektrik üretimine yönelik madencilik sahalarındaki zeytinliklerin ortadan kaldırılacağı belirtilerek, “Hükümet enerji arz güvenliğini, gıda güvenliğine tercih etti” şeklinde eleştirilmişti.

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi amacıyla açılan davayı karara bağlayan Danıştay 8. ve 10. Dairesi, ortak karar alarak yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti. Enerji Bakanlığı’nın enerjinin yerli kaynaklardan ve kamu yararı gözetilerek üretilmesi amacıyla zeytinlik alanların madenciliğe açılması gerekçesine karşılık, kararda kamu yararının zeytincilikte olduğu vurgulanırken, yönetmelik ile yasanın değiştirilemeyeceği de kaydedilmişti.

İktidar, Enerji Bakanlığının yönetmelik ile uygulamaya koyamadığı düzenlemeyi, bu kez Torba Yasa Teklifi ile TBMM gündemine taşıdı.

Kaynak: www.gidahatti.com